تقویم آمـوزشی نيمسال دوم سالتحصيلي 99-98

برنامه زمانبندي ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی 99- 98

-         زمان انتخـاب واحد

رديف

ورودي

خواهران و برادران

تاریخ انتخاب واحد

ساعات انتخاب واحد

1

کلیه ورودی ها

"

98/11/05   الی       98/11/10

8 صبح الی 24

-         زمان حذف و اضافه

رديف

ورودي

خواهران و برادران

تاریخ انتخاب واحد

ساعات انتخاب واحد

1

کلیه ورودی ها

"

98/11/26   الی       98/12/01

8 صبح الی 24

شروع ترم :                    روز شنبه          98/11/12

پايان ترم:                     روزپنجشنبه           99/03/22

امتحانات پايان ترم:        99/03/24     الي      99/04/05  

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer