ضوابط و مقررات مربوط به اخذ واحد کارآموزی

 

 ضوابط و مقررات مربوط به اخذ واحد کارآموزی

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر