لزوم ارائه مقاله به معاونت پژوهش و فناوری قبل از چاپ

مطابق «بند ب» فرم تعهد نامه، انتشار مقاله علمی مربوط به بخشنامه شماره 87/352676 مورخه 92/10/22 می بایست مقاله قبل از چاپ در مجله به تأیید معاونت پژوهش و فناوری واحد برسد.

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر