معاون علمی (آموزشی- پژوهشی)

m e a3دکتر جهانگیر یاری حاج عطالو