کمیسیون موارد خاص

کمیسیون موارد خاص آموزشی یکی از ارکان مهم تصمیم گیری در حوزه معاونت آموزشی است که با در نظر گرفتن اصول آموزشی، در موارد خاص و مواردی که قوانین تعریف شده ای برای اتخاذ تصمیم موجود نیست اقدام به تصمیم گیری می نماید.
حدود اختیارات این کمیسیون طبق ضوابط مشخص شده از طرف سازمان مرکزی تعیین گردیده و مواردی که درحوزه اختیارات این کمیسیون نباشد پس از بررسی اولیه با تکمیل فرم شماره 2 بسته به مورد به کمیسیون موارد خاص منطقه 13 یا کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی ارجاع می شود.
گزارشات کمیسیون موارد خاص آموزشی هر سه ماه یکبار در قالب فرم شماره 3 به دفتر سنجش و نظارت سازمان مرکزی ارسال می گردد.
جلسات این کمیسیون بطور معمول هر دوهفته یک مرتبه طبق برنامه ای که از قبل برای نیمسال تحصیلی توسط رئیس کمیسیون تعیین گردیده در روز و ساعت معین شده در حوزه معاونت آموزشی تشکیل می گردد.


بخشنامه تفویض اختیارات کمیسیون موراد خاص آموزشی واحد

تقویم برگزاری جلسات کمیسیون موارد خاص آموزشی - تقویم برگزاری جلسات شورای آموزشی - تقویم برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی سال 95

 

دستورالعمل کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی