آموزش دانشکده علوم پایه

کارشناسان آموزش دانشکده علوم پایه به تفکیک رشته:

 

مسئول امور آموزشی دانشکده
علوم پایه
آقای محسن فتحی
تلفن تماس : 4- 04262235583
داخلی 250
کارشناس آموزش
رشته تحصیلی
آقای بهزاد عبدی
لیسانس مهندسی برق -الکترو.نیک
تلفن تماس : 4- 04262235583
داخلی 276

زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک (کارشناسی پیوسته)

زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژی (کارشناسی پیوسته)

زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمی (کارشناسی پیوسته)

خانم ملیحه گل زاده
لیسانس جغرافیا
تلفن تماس : 4- 04262235583
داخلی 355
شیمی کاربردی (کارشناسی پیوسته)
زمین شناسی (کارشناسی پیوسته)
فیزیک (کارشناسی)
ریاضی(کارشناسی)
آقای محسن فتحی
فوق لیسانس فقه ومبانی حقوق اسلامی
تلفن تماس : 4- 04262235583
داخلی 250
ژنتیک (کارشناسی ارشد ناپیوسته)
زیست شناسی – میکروبیولوژی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

علوم زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

شیمی آلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)
شیمی کاربردی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

نظارت بر امور دارویی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سم شناسی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)