آموزش دانشکده علوم انسانی

کارشناسان آموزش دانشکده علوم انسانی به تفکیک رشته :

 
مسئول امور آموزشی دانشکده
 
علوم انسانی
 
خانم ناهید اسدی
تلفن تماس : 4- 04262235583
داخلی 267
 کارشناس آموزش
 رشته تحصیلی
خانم ناهید اسدی
لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن تماس : 4- 04262235583
داخلی 267
زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی پیوسته)

زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ناپیوسته) طرح معلمان

زبان و ادبیات فارسی (کاردانی ناپیوسته) طرح معلمان

روانشناسی -اصلاح و تربیت (کارشناسی پیوسته)

تربیت بدنی (کاردانی پیوسته)

تربیت بدنی–مدیریت و برنامه ریزی تربیتی (کارشناسی ناپیوسته)

تربیت بدنی و علوم ورزشی -ورزش همگانی (کارشناسی پیوسته)

جغرافیای طبیعی -ژئوموفولوژی (کارشناسی پیوسته)
آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ناپیوسته)
آقای رحیم ایرانفرد
لیسانس حقوق
تلفن تماس : 4- 04262235583
داخلی 262
حقوق (کارشناسی پیوسته)
علوم قضایی (کارشناسی پیوسته)
آقای تورج تقی پور
لیسانس ادبیات
تلفن تماس : 4- 04262235583
داخلی 277
حسابداری -حسابرسی (کارشناسی پیوسته)
حسابداری - مالیاتی (کارشناسی پیوسته)
حسابداری - دولتی (کارشناسی پیوسته)

علمی کاربردی حسابداری (کارشناسی ناپیوسته)

مدیریت بازرگانی (کارشناسی پیوسته)
مدیریت بازرگانی (کارشناسی ناپیوسته)
مدیریت مالی (کارشناسی پیوسته)
علمی کاربردی حسابداری (کاردانی پیوسته)

حسابداری (کاردانی ناپیوسته)

آقای مهدی خضوعی
فوق لیسانس جغرافیا
تلفن تماس : 4- 04262235583
داخلی 371

زبان شناسی همگانی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشدناپیوسته)

زبان و ادبیات انگلیسی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی و برنامه ریزی محیطی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

آموزش زبان انگلیسی (دکترا)