اداره خدمات آموزش

وظیفه اداره آموزش تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود، کنترل مدارک پایه نام نویسی، اعلام اسامی ثبت نام شدگان و سازمان مرکزی، پیگیری در خصوص صدور کارت دانشجویی آنان و ارائه آن به دانشجویان، صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای قسمتهای مختلف بر اساس بخشنامه های سازمان مرکزی تایید فرمهای آزمونهای مختلف، کنترل انتخاب واحد دانشجویان، کنترل حذف و اضافه و حذف اضطراری که در دانشکده ها انجام می شود. صدور احکام مرخصی ، صدور گواهی ها با معدل و تعداد واحد، رفع اشکالات کارنامه ها، پیشنهادات لازم برای تکمیل برنامه نرم افزاری سیستم و از همه مهمتر بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان و تشکیل شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص، معرفی دانشجویان میهمان ماده 55 ، معرفی دانشجویان میهمان پس از دریافت مجوز حوزه معاونت داشجویی، معرفی دانشجویان انتقالی و پی گیری در خصوص دریافت پرونده آنان و ثبت وضعیت تحصیلی دانشجویان و معرفی دانشجویان ممتاز و رتبه دار به سازمان مرکزی دانشگاه، صدور احکام اخراج و انصراف و ..... می باشد.