مقطع دکتری

 

1-  آموزش زبان انگلیسی
2-  زبان و ادبیات فارسی
3-  مهندسی معدن – اکتشاف
4-  زیست شناسی سلولی مولکولی –ژنتیک
5-  آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
6-  معماری
7-  زمین شناسی-پترولوژی
8-  مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی
9-  مهندسی برق-مخابرات
10-  مهندسی سیستمهای انرژی- انرژی و محیط زیست
11-  مهندسی شیمی
12-  مهندسی معدن
13-  زبانشناسی همگانی