دانشکده فنی مهندسی

ریاست دانشکده:

سعید برغندانکارشناسان آموزش:

  محمدرضا عبدی(مسئول امور آموزشی دانشکده فنی مهندسی)
لیسانس حسابداری
تلفن تماس: 4- 04144235583 داخلی 350

ابراهیم رسولی
لیسانس حسابداری
تلفن تماس: 4- 04144235583 داخلی 258و257
مسئول آموزش رشته های:
1. مهندسی عمران - عمران(کارشناسی پیوسته تا ورودی 89)
2. مهندسی عمران- عمران(کارشناسی پیوسته ورودی 90 و به بعد)
3. مهندسی عمران-عمران(کارشناسی نا پیوسته)
4. مهندسی تکنولوژی عمران(کارشناسی ناپیوسته)
5. مهندسی تکنولوژی ساختمان(کارشناسی ناپیوسته)
6. مهندسی عمران – آب (کارشناسی پیوسته)
7. مهندسی تکنولوژی نقشه برداری(کارشناسی نا پیوسته)
8. کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان (کاردانی ناپیوسته)
9. ساختمان (کاردانی پیوسته)
10. مهندسی عمران – نقشه برداری(کارشناسی پیوسته)
11. عمران – آب وفاضلاب (کاردانی)
12. عمران- ساختمانهای بتنی (کاردانی)

فــــرم انتخاب پروژه تخصصی گــروه عمـــران

ضوابط و مقررات مربوط به اخذ واحد كارآموزي

خانم هادی 
فوق لیسانس زبان انگلیسی

1. مهندسی عمران-راه وترابری (کارشناسی ارشد ناپیوسته)
2. مهندسی عمران-ژئودزی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)
3. مهندسی عمران-آب(کارشناسی ارشد ناپیوسته)
4. مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)
5. مهندسی عمران-سازه (کارشناسی ارشد ناپیوسته)
6. مهندسی عمران- GIS
7. مهندسی عمران- زلزله
8. مهندسی عمران- مهندسی مدیریت و منابع آب
9. مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

قاسم حسن زاده 
فوق لیسانس برق
تلفن تماس : 4- 04144235583 داخلی 250
مسئول آموزش رشته های:

1. مهندسی برق-الکترونیک (کارشناسی ارشد ناپیوسته)
2. مهندسی برق-مخابرات(کارشناسی ارشد ناپیوسته)
3. مهندسی برق-مخابرات فناوری اطلاعات(مخابرات امن)
4. مهندسی برق-مخابرات نوری
5. مهندسی برق-کنترل(کارشناسی ارشد ناپیوسته)
6. مهندسی برق- سیستمهای قدرت
7. مهندسی برق-الکترونیک قدرت
8. مهندسی برق-تکنولوژی فشار قوی و عایقها
9. مهندسی برق-ماشینهای الکتریکی

 17 محرم حیدری
فوق لیسانس برق 
تلفن تماس: 4- 04144235583 داخلی 260
8 و
صابر رضایی

فوق لیسانس معماری 
تلفن تماس: 4- 04144235583 داخلی 259
مسئول آموزش رشته های:
1. مهندسی برق- الکترونیک(کارشناسی پیوسته)
2. مهندسی برق- مخابرات(کارشناسی پیوسته)
3. مهندسی برق- کنترل(کارشناسی پیوسته)
4. مهندسی برق- قدرت(کارشناسی پیوسته)
5. مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیع (کارشناسی نا پیوسته)
6. مهندسی تکنولوژی الکترونیک(کارشناسی نا پیوسته)
7. مهندسی تکنولوژی برق- قدرت(کارشناسی ناپیوسته)
8. مهندسی تکنولوژِی کنترل و ابزاردقیق(کارشناسی ناپیوسته)
9. مهندسی پزشکی- بیوالکتریک(کارشناسی پیوسته)
10. الکتروتکنیک- برق صنعتی(کاردانی پیوسته)
11. الکترونیک(کاردانی پیوسته)
12. مهندسی پزشکی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فـــرم انتخاب پروژه گروه برق

  ام البنین حدیدی
لیسانس زمین شناسی
تلفن تماس: 4- 04144235583 داخلی 265
مسئول آموزش رشته های:
1. مهندسی معماری (کارشناسی پیوسته)
2. مهندسی معدن (کارشناسی پیوسته)
3. مهندسی تکنولوژی معماری (کارشناسی ناپیوسته)
4. نقشه کشی معماری (کاردانی پیوسته)
5. مهندسی تکنولوژی معدن (کارشناسی ناپیوسته)
6. مهندسی معماری(کارشناسی ارشد)
7. معماری- داخلی(کارشناسی ارشد)
8. مدیریت پروژه ساخت(کارشناسی ارشد)
9. طراحی شهری(کارشناسی ارشد)

  مصطفی شکری
فوق لیسانس عمران
تلفن تماس: 4- 04144235583 داخلی 264
مسئول آموزش رشته های:
1. مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات(کارشناسی پیوسته- ورودی 90 به بعد)
2. مهندسی مکانیک- جامدات (کارشناسی پیوسته- ورودی 90 به بعد)
3. مهندسی مکانیک- ساخت و تولید(کارشناسی پیوسته- ورودی 90 به بعد)
4. مهندسی مکانیک- طراحی جامدات(کارشناسی پیوسته- ورودی 88و89)
5. مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو(کارشناسی ناپیوسته)
6. مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید- ماشین ابزار(کارشناسی ناپیوسته)
7. مکانیک خودرو( کاردانی پیوسته)
8. ساخت و تولید ( کاردانی پیوسته)
9. مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی(کارشناسی ارشد)
10. مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی(کارشناسی ارشد)
11. مهندسی مالی(کارشناسی ارشد)

  رحیم اکبری
فوق لیسانس کامپیوتر
تلفن تماس: 4- 04144235583 داخلی 261
مسئول آموزش رشته های:
1. مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ( کارشناسی پیوسته)
2. مهندسی کامپیوتر – سخت افزار( کارشناسی پیوسته)
3. مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)
4. علمی کاربردی نرم افزارکامپیوتر (کاردانی ناپیوسته)
5. کامپیوتر (کاردانی پیوسته)
6. مهندسی فن آوری اطلاعات ( کارشناسی پیوسته)
7. مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر(کارشناسی ارشد)
8. مهندسی مکاترونیک-اتوماتیک و کنترل تولید(کارشناسی ارشدناپیوسته)
9. مهندسی مکاترونیک-طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی(
کارشناسی ارشدناپیوسته)
10. مهندسی مکاترونیک-ارتباطات جنبی انسان ،ماشین وکامپیوتر(
کارشناسی ارشدناپیوسته)

محسن فتحی

تلفن تماس: 4- 04144235583 داخلی 351
مسئول آموزش رشته های:
1. مهندسی شیمی – پتروشیمی ،پالایش،گاز(کارشناسی پیوسته)
2. مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر(کارشناسی پیوسته)
3. مهندسی شیمی – صنایع غذایی (کارشناسی پیوسته)
4. مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی(کارشناسی ناپیوسته)
5. مهندسی شیمی (کارشناسی پیوسته)
6. مهندسی شیمی(دکتری)
7. مهندسی شیمی-فرایند(کارشناسی ارشد ناپیوسته)
8. مهندسی شیمی-پلیمر(کارشناسی ارشد ناپیوسته)
9. مهندسی شیمی- محیط زیست(HSE)(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

 77 عباس نعیمی
فوق دیپلم
تلفن تماس : 4- 04144235583 داخلی 329
   و
سیروس ممیزی

فوق دیپلم حسابداری
تلفن تماس : 4- 04144235583 داخلی 329
بایگانی آموزش رشته های:
مهندسی برق – الکترونیک (کارشناسی پیوسته)
مهندسی برق – مخابرات(کارشناسی پیوسته)
مهندسی برق - کنترل(کارشناسی پیوسته)
مهندسی برق – قدرت(کارشناسی پیوسته)
مهندسی برق – شبکه های انتقال و توزیع (کارشناسی نا پیوسته)
مهندسی تکنولوژی الکترونیک(کارشناسی نا پیوسته)
مهندسی تکنولوژی برق - قدرت (کارشناسی ناپیوسته)
مهندسی تکنولوژِی کنترل و ابزاردقیق(کارشناسی ناپیوسته)
مهندسی پزشکی- بیوالکتریک(کارشناسی پیوسته)
الکتروتکنیک – برق صنعتی(کاردانی پیوسته)
الکترونیک(کاردانی پیوسته)
مهندسی مکانیک (کارشناسی پیوسته)
مهندسی مکانیک – طراحی جامدات (کارشناسی پیوسته)
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو( کارشناسی ناپیوسته)
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید( کارشناسی ناپیوسته)
مهندسی تکنولوژی متالورژی– ذوب فلزات(کارشناسی ناپیوسته)
مکانیک خودرو( کاردانی پیوسته)
ساخت و تولید ( کاردانی پیوسته)
مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی(کارشناسی ناپیوسته)
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ( کارشناسی پیوسته)
مهندسی کامپیوتر – سخت افزار( کارشناسی پیوسته)
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)
علمی کاربردی نرم افزارکامپیوتر (کاردانی ناپیوسته)
کامپیوتر (کاردانی پیوسته)
مهندسی فن آوری اطلاعات ( کارشناسی پیوسته)

  محمود برزگر
لیسانس کامپیوتر
تلفن تماس: 4- 04144235583 داخلی 358
بایگانی آموزش رشته های: مهندسی شیمی – پتروشیمی ،پالایش،گاز(کارشناسی پیوسته)
مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر(کارشناسی پیوسته)
مهندسی شیمی – صنایع غذایی (کارشناسی پیوسته)
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی(کارشناسی ناپیوسته)
مهندسی شیمی (کارشناسی پیوسته)
مهندسی معماری (کارشناسی پیوسته)
مهندسی معدن ( کارشناسی پیوسته)
مهندسی تکنولوژی معماری ( کارشناسی ناپیوسته)
نقشه کشی معماری ( کاردانی پیوسته)
مهندسی تکنولوژی معدن (کارشناسی ناپیوسته)
مهندسی عمران - عمران(کارشناسی پیوسته)
مهندسی عمران-عمران(کارشناسی نا پیوسته)
مهندسی تکنولوژی عمران(کارشناسی ناپیوسته)
مهندسی تکنولوژی ساختمان(کارشناسی ناپیوسته)
مهندسی عمران – آب (کارشناسی پیوسته)
مهندسی تکنولوژی نقشه برداری(کارشناسی نا پیوسته)
کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان (کاردانی ناپیوسته)
ساختمان (کاردانی پیوسته)
مهندسی عمران – نقشه برداری(کارشناسی پیوسته)
عمران – آب وفاضلاب (کاردانی)
عمران- ساختمانهای بتنی (کاردانی)

 


 تاریخچه دانشکده:

دانشکده فنی و مهندسی در اردیبهشت ماه 1390 با ابلاغ ریاست محترم واحد، جناب آقای دکتر رضایی تاسیس شد. این دانشکده دارای 16 گروه آموزشی عمده با 7 رشته کاردانی پیوسته، 24 رشته کارشناسی پیوسته، 12 رشته کارشناسی ناپیوسته، 43 رشته کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتری تخصصی می باشد. تعداد دانشجویان این دانشکده در سال تحصيلي 95- 94 بالغ بر 4152 نفر و تعداد اساتید اين دانشكده 251 نفر مي‌باشد كه از اين عده 66 نفر، هیات علمی تمام وقت(گروه عمران 18 نفر، گروه برق 19 نفر، گروه معماری 5 نفر، گروه مهندسی شیمی 7نفر، گروه مهندسی مکانیک 10نفر و گروه مهندسی کامپیوتر 7 نفر) و 185 نفر، مدعوّ با این دانشکده همكاري دارند. همچنین دانشکده فنی و مهندسی دارای، سایت های کامپیوتری و اینترنتی اختصاصی، و آزمایشگاه ها وکارگاه های تخصصی گروه های مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک ، نقشه برداری، متالوژی و مهندسی شیمی و آتلیه های معماری می باشد.