ارتباط با حوزه دانشجویی و فرهنگی

تماس با دانشگاه:

نشانی: اهــر، کیلـومـتر 2 جـاده اهـــر تبریـز -  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

کد پستی: 5451116714  تلفنخانه:
4 -44235583 و 2-44239781 ، 44228211 ، 44232163 کد 041

حوزه معاونت دانشجویی
نام سمت داخلی شماره مستقیم
 قاسمی  مدير دانشجويي 281
44238446
اسدي امور دانشجويي 282 44235435
محمودی مسئول خوابگاه 384  
اكبرپور رئیس اداره فارغ التحصيلان 284  
اسعدي ـ ملكي امور فارغ التحصيلان 283  
اميريان رئیس كانون فارغ التحصيلان 290  
كاظمي فرد امور مشمولين و خوابگاه 285  
آور اداره تربيت بدني 381  
  خوابگاه خواهران 286 44237576
 شیخ زاده  اتوماسيون تغذيه 289