ارتباط با حوزه اداری مالی

تماس با دانشگاه:

نشانی: اهــر، کیلـومـتر 2 جـاده اهـــر تبریـز -  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

کد پستی: 5451116714  تلفنخانه:
4 -44235583 و 2-44239781 ، 44228211 ، 44232163 کد 041

 

حوزه معاونت اداري و مالي
نام سمت داخلی شماره مستقیم
مسعودي ريحان دفتر معاونت اداري 215  
صدقی مدير اداري 207 44239126
شيخي نژاد(ايمان) مدير مالي 342 44229974
مرتضی فصیحــــی مسئول اموال 212  
پاشایی رئيس حسابداري 228  
مولایی،سلماني، فروتن حسابداري 213  
سيفي حسابداري 228  
ريحاني ـ آقاپور حسابداري 227  
پاشاپور،اميري،احمدی تدارکات 210 44235519
عيوضيان دبیرخانه 209  
کقالقی شعبه بانک ملی 214 44238050
  مخابرات 9  
کوهی- پایخان- دشتی- آقاپور انتظامات 222  
خانزاده باجه پستی 369  
میر داود موسوی مسئول خدمات 405