ارتباط با حوزه اداری مالی

تماس با دانشگاه:

نشانی: اهــر، کیلـومـتر 2 جـاده اهـــر تبریـز -  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

کد پستی: 5451116714  تلفنخانه:
4 -44235583 و 2-44239781 ، 44228211 ، 44232163 کد 041

 

حوزه معاونت اداري و مالي
نام سمت داخلی شماره مستقیم
ایمان شیخی نژاد معاون اداری مالی 206
مسعودي ريحان دفتر معاونت اداري 215  
ابوالفضل اسدی
مدير اداري 207 44239126
حسن سلمانی
مدير مالي 342 44229974
تقی پور
مسئول اموال 212  
فروتن رئيس حسابداري 228  
سيفي حسابداري 228  
ريحاني ـ آقاپور حسابداري 227  
پاشاپور،اميري،احمدی تدارکات 210 44235519
عيوضيان دبیرخانه 209  
کقالقی شعبه بانک ملی 214 44238050
  مخابرات 9  
کوهی- پایخان- دشتی- آقاپور انتظامات 222  
خانزاده باجه پستی 369  
میر داود موسوی مسئول خدمات 405