ارتباط با حوزه آموزشی

تماس با دانشگاه:

نشانی: اهــر، کیلـومـتر 2 جـاده اهـــر تبریـز -  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

کد پستی: 5451116714  تلفنخانه: 4 -44235583 و 2-44239781 ، 44228211 ، 44232163 کد 041حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

شماره مستقیم

دکتر جهانگیر یاری

معاون علمی ( آموزشی-پژوهشی )

253

 

حسن آبسالان

مديرخدمات آموزش

252

44239127

رحیم پورمحرم

مسئول دفتر معاونت آموزشي

253

 

ابراهیم رسولی

رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت

258

 

خانم روحاني

کارشناس كميسيون موارد خاص واحد

343

 

خانم اصغری گوار

رئيس اداره دفتر جذب هيات علمي

354

44237632

خانم صالحی

کارشناس دفتر جذب هيات علمي

254

 

خانم عبادی

کارشناس دفتر جذب هيات علمي

254

 

خانم قلی پور

کارشناس نظارت و ارزیابی آموزشی

320

 

محسن فتحی

رئیس اداره امتحانات

357

44239123

خانم علي پور

کارشناس اداره امتحانات

255

 

خانم نظریان

کارشناس اداره امتحانات

255

 

خانم دیهیم

کارشناس اداره امتحانات

255

 

دانشکده علوم پایه

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

شماره مستقیم

 

رئيس دانشكده علوم پایه

340

 

سعید صائمی

مسئول امور آموزشی دانشکده علوم پایه

250

 

بهزاد عبدی

آموزش گروه زيست شناسي

276

 

رضا ابراهیمی

آموزش گروه شيمي کاربردی

355

 

کرامت امیری

بایگانی دانشکده علوم پایه

339

 

چنگیز احمدیزاده

مدیرگروه های زیست شناسی

345

 

سعید قربیان

مدیر گروه ژنتیک

341

 

خانم رحیمی اهر

مدیر گروه سم شناسی و نظارت بر امور داروئی

341

 

صولت عطالو

مديرگروه زمين شناسي و معدن

271

 

مقصود جهانی

مديرگروه رياضي

327

 

خانم رحیمی اهر

مديرگروه شيمي کاربردی

341

 

مجید شب زنده

مديرگروه فيزيك

336

 

خانم محرم زاده

اتاق اساتيد تحصیلات تكميلي و پایه

268

 

دانشکده فنی و مهندسی

نام ونام خانوادگی

سمت

داخلی

شماره مستقیم

سعید برغندان

رئيس دانشكده فني و مهندسی

256

 

محمدرضا عبدی

مسئول امورآموزش دانشکده فني ومهندسی

350

 

فرید مقصودی

آموزش گروه عمران و نقشه برداری

257

 

خانم هادی

آموزش تحصیلات تكميلي گروه عمران

370

 

قاسم حسن زاده

آموزش تحصیلات تكميلي گروه برق و نقشه برداری

371

 

محرم حیدری

آموزش گروه - مهندسی پزشکی و مکاترونیک

259

 

صابر رضایی

آموزش گروه مهندسی برق

260

 

رحیم اکبری

آموزش گروه كامپيوتر و مکانیک

261

 

جلیل جراحی

آموزش گروه مهندسي شيمي

351

 

خانم حديدی

آموزش گروه معماري و معدن

265

 

عباس نعیمی

بایگانی دانشکده فنی

329

 

فرشاد خدائی

بایگانی دانشکده فنی

358

 

خانم احمدی

اتاق اساتيد دانشکده فني و مهندسی

269

 

خانم کاظمی

مدیر گروه مهندسی عمران ارشد-آب وسازه هیدرولیکی

413

 

خانم کاظمی

مدیرگروه مهندسی عمران و نقشه برداری

413

 

عبدالرضاصدیق منش

مدیر گروه برق – مهندسی پزشکی

372

 

حسین نصیر اقدم

مديرگروه ارشدمهندسی برق قدرت و الکترونیک

366-334

 

سید حسین حسینی نژاد

مديرگروه مهندسی كامپيوتر

278

 

اسداله شفیع زاده

مديرگروه مهندسی معماري

279

 

امین حدیدی

مديرگروه مهندسی مكانيك

299

 

بابک گلچین

مديرگروه مهندسی عمران ارشد- سازه و راه

413

 

رضا حاجی محمدی

مديرگروه مهندسي شيمي کلیه مقاطع

272

 

دانشکده علوم انسانی

نام ونام خانوادگی

سمت

داخلی

شماره مستقیم

حسن فرهادی

رئيس دانشكده علوم انساني

322

 

قادر محمدی

مسئول امور آموزشی دانشکده علوم انسانی

267

 

مهدی خضوعی

آموزش تحصیلات تکمیلی دوره دکتری

331

 

امیررضا زارعی

آموزش گروه تربیت بدنی،ادبیات و زبان (ارشد)

262

 

محمد ارشد زاده

آموزش گروه حقوق و مدیریت (ارشد)

277

 

خانم یوسفی

آموزش گروه حقوق و علوم قضایی

262

 

خانم محمدپور

آموزش گروه حسابداري ، مديريت-ادبیات-تربیت بدنی- زبان

263

 

مرتضی فصیحی

بايگاني آموزش دانشکده علوم انسانی

328

 

خانم کریم زاده

بايگاني آموزش دانشکده علوم انسانی

328

 

مهدی جعفری

اتاق اساتيد دانشکده علوم انساني

270

 

میر کلام هاديان

مديرگروه فقه ومبانی

274

44238453

مرتضی مقتدائی

مديرگروه معارف اسلامی

288

 

خانم دواتگری اصل

مديرگروه زبان انگلیسی و زبان شناسی

326

 

ساجد پورحسن

مديرگروه تربيت بدني

326

 

رسول عبادی

مديرگروه ادبيات فارسی

354

 

قاسم کرباسفروش

مديرگروه حقوق ( کارشناسی )

275

 

خانم اکبرینه

مديرگروه حقوق ( کارشناسی ارشد )

275

 

کریم امینی نیا

مديرگروه جغرافيا

375

 

حامد همتی

مدیر گروه مدیریت و حسابداری

414

 

مهدی آقاپور

مدیر گروه روانشناسی

257