تماس با ما

نشانی: اهــر، کیلـومـتر 2 جـاده اهـــر تبریـز -  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

کد پستی: 5451116714  تلفنخانه:
4 -44235583 و 2-44239781 ، 44232163 کد 041

 ارتباط با صندوق پست الکترونیک ریاست دانشگاه: nader-asadi@iau-ahar.ac.ir