بخشنامه های تحصیلات تکمیلی

  بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد

  بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهش (کتابچه منشور و موازین اخلاق در پژوهش)

  آئین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی 

Download 7000 بخشنامه نويسنده مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلات تکميلي

Download 7000 چگونگي ارزيابي پايان نامه کارشناسي ارشد-دکتري و رساله دکتراي تخصصي(phD) با در نظر گرفتن امتيازهاي تشويقي براي دستاوردهاي پژوهشي

  آئین نامه مقالات مستخرج از پایان نامه

  نکات ضروری در خصوص نمره مقالات مستخرج از پایان نامه