اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

  عدم امکان دفاع پیش از موعد

  آخرین مهلت دفاع

  اطلاعیه اخذ مجوز جلسه دفاعیه

  نحوه احتساب نمره پایان نامه


به اطلاع آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که دفاع نموده اند میرساند با توجه به بخشنامه اخیر سازمان مرکزی و اعمال محدودیت در ثبت نمره دفاعیه به نحوی که نمره دانشجو شش ماه بعد از اخذ کد ثبت خواهد گردید . فلذا خواهشمند است قبل از تسویه حساب حتما مد نظر قرار گیرد .

 

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می رساند به استناد به بخشنامه شماره 73/352681 سازمان مرکزی نمره دفاع از پایان نامه از 16 محسوب شده و 2 نمره دیگر مربوط به فرم ارزیابی امور پژوهش و 2 نمره دیگر مربوط به ارزیابی مقاله می باشد.

فرم های ارزیابی پژوهش و مقاله را از قسمت فرم های تحصیلات تکمیلی دریافت نمایید. تاریخ اجرای بخشنامه فوق از 93/05/10 می باشد.