معاون علمی (آموزشی- پژوهشی)

نام و نام خانوادگی: اسداله شفیع زاده10120

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: معماری

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

آدرس پست الکترونیک: shafizade.a@gmail.com


فعالیت های اجرایی

· عضو هیئت علمی تمام وقت گروه مهندسی معماری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

· مدیر گروه مهندسی معماری از سال 1387 تا 1390

· رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر از تاریخ 1390 تا 1395

· مدیر گروه مهندسی معماری از تاریخ 1395 تا 1398


سوابق پژوهشی:


طرح پژوهشی خاتمه یافته:
- بازشناسی تحولات معماری در مجموعه تاریخی بازار اهر، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، تاریخ اتمام طرح: فروردین 95
- مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی:

- بررسی تاثیر نگرش نوگرایانه بر شهرسازی دوره اسلامی (مطالعه موردی: شهر اهر)، مجله علمی پژوهشی فضای جغرافی، سال 16، شماره 55، پائیز 95 (اسداله شفیع زاده)
- بازشناسی تحولات معماری در مجموعه تاریخی بازار اهر، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، دانشگاه علم و صنعت تهران، سال هفتم، شماره 12، پائیز و زمستان 95 (اسداله شفیع زاده- محمدرضا ابراهیمی)
- تبیین حکمی و عرفانی "مراحل و نحوة صدور فعل از نفس" در فلسفة صدرالمتألهین شیرازی، با تأکید بر "مراتب خلق اثر در هنر و معماری اسلامی"، هنرهای صناعی اسلامی، سال اول، شماره 2، 1397 (اسداله شفیع زاده)
- تطبیق مفهوم حرکت جوهری ملاصدرا با قواعد گره سازی در هنر اسلامی بر مبنای رویکرد وجود تطبیق هم ارزی، نشریه علمی پژوهشی "مطالعات عرفانی". (اسداله شفیع زاده- توکل کوهی گیگلو- فاضل عباس زاده) دوره 15، شماره 58، زمستان 1397
- مطالعه تطبیقی تزئینات نقوش هندسیِ گره (گره چینی) در معماری اسلامی و قاعدة عرفانی تجدد امثال، نشریه علمی پژوهشی "مطالعات تطبیقی هنر". (اسداله شفیع زاده)، دوره ۸، شماره ۱۶ – 1397

 An Analytic and Comparative Study into "Abstract Patterns of Geometrical Designs" as the Artistic Expression of the Principle of "Perceptual Creation", ADS, vol 8, no65


مقالات پذیرش شده یا در حال داوری در مجلات علمی پژوهشی:
- مقاله " ارائه مدل گام به گام روش ترسیم گره بر مبنای قاعده خرد کردن (زایندگی)"، تحت داوری در نشریه علمی پژوهشی "نگره". (اسداله شفیع زاده- سعیده سلطان محمدلو)
- مقاله "دوره بندی تاریخی کالبدی در ارسن مجموعه شیخ شهاب الدین اهری" تحت داوری در نشریه علمی پژوهشی "مطالعات معماری ایران". (اسداله شفیع زاده- محمدرضا ابراهیمی)


همایشها و کنفرانس های داخلی و خارجی:
- خانه ای مناسب در مناطق گرم و خشک ایران (بیابانی)، اولین کنگره بین المللی "سازه، معماری و توسعه شهری" دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آذر 1393
- مرکز مولتی مدیا و مصالح همساز با محیط زیست، دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار" دانشگاه شهید مفتح همدان، شهریور 93
- بررسی انطباق پذیری معیارهای معماری zero energy در معماری مناطق گرم و خشک، مقایسه موردی: خانه بروجردی های کاشان و خانه خورشیدی یزد، اولین همایش ملی "معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار" دانشگاه شهید مفتح همدان، شهریور 93
- بررسی نقش طبیعت در راستای رسیدن به معماری بیونیک، سومین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، اسفند 93
- تاثیر معماری بیونیک در پیوند با فناوری های مهندسی سازه در عصر جدید، دومین کنفرانس بین المللی دستآوردهای نوین در عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری مرکز همایشهای صدا و سیما، تیر 94
- بررسی اصول پایداری اجتماعی در طراحی مرکز فرهنگی، سومین گنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دیماه 94
- تاثیر تقویت فضاهای جمعی در مجتمع های مسکونی جهت بهبود روابط اجتماعی ساکنین، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری- دانشگاه شهید بهشتی، 26 و 27 دسامبر 2016
- مجتمع تجاری تفریحی (چند منظوره) در شهرستان اهر با رویکرد تعاملات اجتماعی، اولین همایش ملی هنر و صنعت ساختمان، دانشگاه فنی و حرفه ای، تیر 1395
- بررسی تعاملات اجتماعی در طراحی داخلی و ورودی ایستگاه های مترو، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، دیماه 96
- طراحی داخلی خانه مسکونی (خانه عطائی اهر) به سبک زندگی ایرانی اسلامی، اولین همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، معماری و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، آبان 96


The petroglyphs of Dowzdaghi, Northwestern Iran, Documenta Praehistorica XXXVIII (2011), P: 383-387
- An Analytic and Comparative Study into "Abstract Patterns of Geometrical Designs" as the Artistic Expression of the Principle of "Perceptual Creation" in the Mystical Thoughts of Ibn Arabi, Archives Des Sciences Vol 65, No. 8;Aug 2012, P: 575-587
- Explore the power of carpet museum in attracting, 3rd International Conference on CIVIL ENGINEERING, ARCHITECTURE & URBAN DESIGN, 5-7 September 2018, Tabriz Islamic Art University
- The role of handicrafts in the identity of the interior of the carpet museum, 3rd International Conference on CIVIL ENGINEERING, ARCHITECTURE & URBAN DESIGN, 5-7 September 2018, Tabriz Islamic Art University
- The Importance and Reflection of Art in Creating a Collective Space In User-like Design the Residential Complex, National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of the Islamic Countries May 15, 2018, P: 177 – Tabriz / Iran
- Explaining the Function Of Mass Spaces In The Design Of The Residential Complex, National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of the Islamic Countries May 15, 2018, P: 178 – Tabriz / Iran


-عضویت در مجامع و شوراها:
1- عضو شورای آموزشی واحد از سال 1387 تا 1393 و از سال 1397 تا (ادامه دارد).
2- عضو کمسیون موارد خاص واحد از سال 1393 تا سال 1394 به مدت دو سال.
1- عضو شورای تحصیلات تکمیلی واحد از سال 1390 تا 1395
2- عضو شماره 3399 سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی.
3- دارنده پروانه اشتغال بکار پایه یک طراحی و نظارت در رشته معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی.
4- عضو اصلی در رشته معماری در کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی از سال 1395 به مدت سه سال (ادامه دارد).
5- مشاور معماری و شهرسازی شهرداری اهر از سال 1388 تا سال 1393 به مدت بیش از پنج سال.
6- عضو کنترل طراحی نقشه های معماری دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان اهر (ادامه دارد).
7- عضو انجمن میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی در شهرستان اهر (ادامه دارد).


 شرح وظایف و اختیارات حوزه:

- تدوين و پيشنهاد اصول کلي برنامه هاي آموزشي دانشگاه در چارچوب اهداف علمي، فني، فرهنگي و آموزشي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب.

- نظارت بر کليه ي امور آموزشي دانشگاه با رعايت کليه ي قوانين، مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل ها.

- مطالعه و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي با همکاري مسئولان ذيربط.

- تهيه ي ضوابط و روش هاي لازم براي سنجش و ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي واحد، اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و کارکنان واحد.

- نظارت بر سنجش و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و متون درسي و هماهنگ ساختن آنها بر مبناي سرفصل هاي مصوب.

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer