جذب و پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاداسلامی واحد اهر

شیوه پذیرش و استقرار:
مقدمه
بند الف) دوره رشد مقدماتی (پیش رشد):
ماده ۱- هدف:
هدف از این دوره کمک و حمایت از ایده های فناورانه اعضای علمی، دانشجویان، دانش آموختگان دانشگاهی و کلیه افراد صاحب ایده که در قالب هسته فناور برای تثبیت و تکمیل ایده و تیم کاری، شناخت بازار و ساخت نمونه اولیه و نهایتاً آمادگی برای ایجاد یک واحد (شرکت) فناور مبتنی بر علم و فناوری (دانش بنیان) با جهت گیری اقتصادی برای ورود به دوره رشد است.
ماده ۲- نحوه و شرایط پذیرش:
۱-۲- داشتن ایده مبتنی بر نوآوری و فناوری که مراحل اولیه پژوهش را سپری کرده باشد.
۲-۲- امکان تولید ثروت (درآمد) از طریق تجاری کردن ایده وجود داشته باشد.
۳-۲- داشتن تیم کاری مناسب برای اجرایی نمودن ایده؛
۴-۲- ارائه توافق کاری بین اعضای هسته با مشخص بودن سهم مشارکت هریک از اعضا و همکاران
ماده ۳- فرآیند پذیرش:
۱-۳- ارائه درخواست اولیه؛
۲-۳- مصاحبه و ارائه گزارش
۳-۳- تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد مقدماتی
۴-۳- بررسی و کارشناسی تخصصی (فنی-اقتصادی)
۵-۳- اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی
۶-۳- طرح و تصویب در شورای مرکز رشد
۷-۳- اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد
۸-۳- تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد مقدماتی(دانلود فایل1)
ماده ۴- مدت استقرار:
۱-۴- شامل دو دوره سه ماهه و قابل تمدید تا سقف حداکثر ۹ ماه با مجوز شورای مرکز رشد است.
۲-۴- دوره اول برای اثبات ادعای ارائه شده توسط هسته فناور، عملکرد اعضا و ارزیابی حضور اعضا در محل استقرار؛
۳-۴- پس از سپری نمودن دوره اول و در صورت تایید، ورود به سه ماهه دوم برای تثبیت ایده، مطالعه بازار، و حمایت برای نمونه سازی ایده.
ماده ۵- حمایت ها:
حمایت در این دوره شامل استفاده از خدمات عمومی و اختصاصی مرکز رشد تا سقف 10۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح زیر است:
۱-۵- فضای اداری، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق جلسه کتابخانه و ... ؛
۲-۵- تجهیزات اولیه اداری شامل: میز، صندلی، رایانه، اینترنت و ... ؛
۳-۵- استفاده ازکلیه خدمات آموزشی و مشاوره ای مرکز رشد شامل مشاوره های حقوقی، مالی، بازاریابی، ثبت مالکیت فکری و ...
۴-۵- امکان حضور در نمایشگاه ها تخصصی، جشنواره های مورد نیاز ؛
۵-۵- پرداخت کمک هزینه ساخت نمونه اولیه تا سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل پژوهشی واحد ها بر اساس بند ۴ ماده ۶ آیین نامه اجرائی تاسیس و اداره مراکز رشد ؛
تبصره: در صورتی که هسته فناور خواستار نمونه ساخته شده باشد باید مبلغ دریافتی را با نظر شورای مرکز رشد تسویه حساب کامل نماید.
۶-۵- با توجه به خروج موفق یا ناموفق هسته های فناوری، مرکز رشد می تواند معادل ریالی حمایت های انجام گرفته (صفر تا صد صد) را از هسته فناور دریافت نماید. میزان درصد مبلغ باز پرداختی با نظر شورای مرکز رشد خواهد بود.
ماده ۶- تعهد های هسته فناور:
۱-۶- حضور فعال و تلاش در تثبیت ایده، تیم کاری و شناخت بازار ؛
۲-۶- ارائه گزارش کتبی هر سه ماه یک بار از فعالیت خود ؛
۳-۶- رعایت کلیه مقررات و ضوابط مراکز رشد ؛
۴-۶- حفظ کلیه اموال و تجهیزاتی که در اختیار هسته فناور قرار گرفته است ؛
تبصره: در صورت بروز هرگونه خسارات به اموال و تجهیزات در اختیار، هسته فناور موظف است کلیه خسارت های وارده را جبران کند.
۵-۶- پس از تصویب و ابلاغ شورای مرکز رشد، هسته فناور متعهد است ظرف مدت دو هفته نسبت به تسویه حساب و خروج اقدام کند ؛
۶-۶- هسته های فناوری که در دوره رشد مقدماتی موفق به فروش محصول یا خدمات با ارزش افزوده شده‌اند باید حداقل ۲ درصد از فروش محصول را ( با نظر شورای مرکز رشد) به مرکز رشد پرداخت کنند.
۷-۶- هسته فناور می تواند، با توجه به حمایت های انجام شده و مستند به آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی ( بخشنامه شماره ۲۵۹۰۸/۷۰ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۴) با نظر شورای مرکز رشد بخشی از مالکیت معنوی طرح یا محصول ثبت شده خود را به مرکز رشد واحد دانشگاهی واگذار کند.
ماده ۷- خاتمه فعالیت هسته فناور:
۱-۷- تایید شورای مرکز رشد و ورود به دوره رشد ؛
۲-۷- به نتیجه نرسیدن ادعای هسته فناور ؛
۳-۷- رعایت نکردن مقررات و ضوابط مرکز رشد ؛
۴-۷- ارائه تقاضای کتبی خود مبنی بر تمایل نداشتن به فعالیت در مرکز رشد .


 بند ب) دوره رشد:

ماده ۱- هدف:
واحدهایی که با هدف تولید محصول یا خدمات با استفاده از دستاوردهای پژوهشی و در قالب یک شرکت یا موسسه با هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد تشکیل می شوند و در زمینه پژوهش های کاربردی، توسعه ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و تجاری سازی فعالیت ها می کند.
ماده ۲- نحوه و شرایط پذیرش:
۱-۲- داشتن موضوع مناسب که مراحل پژوهش را گذرانده و قابلیت تجاری کردن برای تولید ثروت را داشته باشد ؛
۲-۲- ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینه فعالیت واحد در قالب شخصیت حقوقی ؛
۳-۲- ارائه برنامه کاری مشخص با تکیه بر شناخت بازار.
ماده ۳: فرآیند پذیرش:
۱-۳- ارائه درخواست اولیه ؛
۲-۳- مصاحبه و ارائه اطلاعات ؛
۳-۳- تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد
۴-۳- بررسی و کارشناسی تخصصی (فنی-اقتصادی)
۵-۳- اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی؛
۶-۳- طرح و تصویب در شورای مرکز رشد؛
۷-۳- اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد؛
۸-۳- تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد (دانلود فایل2)
ماده ۴- مدت استقرار:
۱-۴- شامل یک دوره سه ساله است که با نظر شورای مرکز رشد تا حداکثر ۵ سال قابل تمدید است ؛
۲-۴- قرارداد استقرار به صورت سالانه و با امضای ریاست واحد، معاون پژوهش و فناوری، مدیر مرکز رشد و مدیر عامل واحد فناور بسته می شود و با تایید شورای مرکز رشد قابل تمدید است.
ماده ۵- حمایت ها:
حمایت در این دوره شامل استفاده از خدمات عمومی و اختصاصی مرکز رشد تا سقف ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح زیر است:
۱-۵- فضای اداری، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق جلسه، کتابخانه و ... ؛
۲-۵- تجهیزات اولیه اداری شامل: میز، صندلی، رایانه، اینترنت و ... ؛
۳-۵- استفاده ازکلیه خدمات آموزشی و مشاوره ای مرکز رشد شامل مشاوره های حقوقی، مالی، بازاریابی،ثبت مالکیت فکری و ...
۴-۵- امکان حضور در نمایشگاه ها تخصصی، جشنواره های مورد نیاز ؛
۵-۵- پرداخت کمک هزینه ساخت نمونه اولیه تا سقف ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل پژوهشی واحد ها بر اساس بند ۴ ماده ۶ آیین نامه اجرائی تاسیس و اداره مراکز رشد.
تبصره: در صورتی که واحد فناور خواستار نمونه ساخته شده باشد، باید مبلغ دریافتی را با نظر شورای مرکز رشد تسویه حساب کامل نماید.
تبصره: در صورت نیاز به مبلغ بیش از ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای ساخت نمونه سازی پس از تایید شورای مرکز رشد باید برای گرفتن مجوز از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت (کمیته های توسعه فناوری) اقدام شود.
۶-۵- در اولویت قرار دادن برای استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و استفاده از همه مزایا و تسهیلات بر اساس مقررات مرتبط ؛
۷-۵- در صورت موفق بودن واحد فناوری و تایید شورای مرکز رشد، برای سرمایه گذاری دانشگاه در قالب مشارکت و یا سهامداری، به شورای سرمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان واحد معرفی تا اقدامات لازم صورت پذیرد ؛
۸-۵- امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر بانک ها، صندوق های طرف قرارداد با دانشگاه ؛
۹-۵- با توجه به خروج موفق یا ناموفق واحد های فناوری، مرکز رشد می تواند معادل ریالی حمایت های انجام گرفته (صفر تا صد صد) را از هسته فناور دریافت نماید. میزان درصد مبلغ باز پرداختی با نظر شورای مرکز رشد خواهد بود.

ماده ۶- تعهد های واحد فناور:
۱-۶- تلاش در جهت رشد کمی و کیفی بر اساس برنامه کسب و کار مورد تایید شورای مرکز رشد ؛
۲-۶- همکاری با مرکز رشد در ارزیابی های دوره ای شش ماهه از روند رشد واحد فناوری ؛
۳-۶-درج نشان دانشگاه آزاد اسلامی و آدرس واحد دانشگاهی در محصولات و بروشور های تبلیغاتی واحد فناوری (با نظر و تایید شورای مرکز رشد) ؛
۴-۶- رعایت کلیه مقررات و ضوابط مراکز رشد ؛
۵-۶- حفظ کلیه اموال و تجهیزاتی که در اختیار واحد فناور قرار گرفته است ؛
تبصره: در صورت بروز هرگونه خسارات به اموال و تجهیزات در اختیار، واحد فناور موظف است کلیه خسارت های وارده را جبران نماید ؛
۶-۶- پس از تصویب و ابلاغ شورای مرکز رشد، واحد فناور متعهد است ظرف مدت دو هفته نسبت به تصویه حساب و خروج اقدام کند ؛
۷-۶- واحدهای فناوری که در دوره رشد موفق به فروش محصول یا خدمات با ارزش افزوده شده اند باید حداقل ۵ درصد از فروش محصول را ( با نظر شورای مرکز رشد) به مرکز رشد پرداخت کنند ؛
۸-۶- هسته فناور می تواند، با توجه به حمایت های انجام شده و مستند به آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی ( بخشنامه شماره ۲۵۹۰۸/۷۰ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۴) با نظر شورای مرکز رشد بخشی از مالکیت معنوی طرح یا محصول ثبت شده خود را به مرکز رشد واحد دانشگاهی واگذار کند.
ماده ۷- خاتمه فعالیت واحد فناور:
۱-۷- خروج موفق واحد فناور و استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در قالب شرکت دانش بنیان ؛
۲-۷- به نتیجه نرسیدن طرح پیشنهادی واحد فناور ؛
۳-۷- رعایت نکردن مقررات و ضوابط مرکز رشد ؛
۴-۷- ارائه تقاضای کتبی خود مبنی بر تمایل نداشتن به ادامه فعالیت در مرکز رشد .
ماده ۸- سایر موارد:
۱-۸- هسته ها و واحد های فناور به صورت مستقل از تشکیلات واحدهای دانشگاهی اداره می شوند.
۲-۸- مسئولیت جذب و بکارگیری کلیه نیروهای شاغل در هسته ها و واحد های فناور به عهده خود آن ها بوده و واحد دانشگاهی و مرکز رشد هیچ گونه تعهدی از نظر قوانین مربوط به کار در این هسته ها و واحد های فناوری ندارند ؛
۳-۸- پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان و افراد شاغل در هسته ها و واحد های فناور به عهده خود آنان است و واحد دانشگاهی و مرکز رشد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ها ندارند. همه افراد شاغل در هسته و واحد های فناور موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل ها، حفظ جایگاه و شان دانشگاه هستند و در صورت عدم رعایت دانشگاه می تواند از ورود آن ها به دانشگاه جلوگیری کند.
حوزه های تخصصی مورد پذیرش

 فناورى نانو
 اپتیک و لیزر
 فناورى زیستى
 مهندسى پزشکى
 سازه هاى نوین
 علوم پایه
 طراحى صنعتى
 مکاترونیک
 مدیریت فناورى
 مواد و متالورژى
 بهینه سازى انرژى
 رباتیک و اتوماسیون
 الکترونیک و سخت افزار
 الکترونیک و مخابرات
 فناورى اطلاعات و ارتباطات


 جلسه دفاع از ایده محورى و طرح کسب و کار

جلسه دفاع از ایده محورى، به عنوان آخرین گام از فرایند پذیرش در مرکز رشد است. در واقع متقاضى پس از دفاع از طرح و ایده محورى و کسب نظر موافق اکثریت اعضاى جلسه، مى‌تواند مجوز پذیرش در مرکز را دریافت نماید.
محتواى اسلایدها
لازم است محتواى اسلایدهاى تهیه شده براى دفاع از طرح، حول محورهاى زیر باشد:
1- معرفى اعضاى تیم
2- دفاع از ارزش علمى- فنى طرح شامل:
 توضیح ایده محورى و محصول نهایى
 تبیین نوآورى فناورانه طرح
 امکان سنجى طرح به لحاظ فنى-تخصصى
 بیان صلاحیت علمى-فنى گروه و مراحل طى شده در خصوص پیشبرد ایده محورى (با ارایه مستندات کافى)
 برنامه عملیاتى طرح
3- دفاع از ارزش اقتصادى طرح شامل:
 بیان اطلاعات اقتصادى طرح شامل: میزان سرمایه‌گذارى (ثابت و متغیر)، نرخ بازده داخلى (درصد سود)، زمان بازگشت سرمایه، نحوه تأمین مالى طرح، . . .
 مطالعات بازار شامل: مشتریان طرح، دسته‌بندى بازار، حجم بازار، رقبا، محصولات مشابه و جایگزین، مقایسه قیمت، مزیت رقابتى
 پیش‌بینى‌هاى مالى شامل: پیش‌بینى فروش، هزینه‌ها، سود، جریان نقدى
 تحلیل ریسک شامل: نقطه سر به سر، افزایش هزینه، عدم تحقق پیش‌بینى فروش، افزایش قیمت تمام شده.

4- دفاع از قابلیت‌هاى تیم اجرایى متناسب با ملزومات تحقق ایده محورى
الزامات جلسه دفاع
 ارایه مطالب را همراه با نمایش اسلایدهاى پاورپوینت انجام دهید.
 حضور تمامى اعضاى اصلى هسته یا شرکت در جلسه دفاع الزامى است.


توصیه‌ها
 در ارایه مطالب از تصاویر و فیلم هاى مربوطه بهره ببرید.
 گزارش هاى تحقیقاتى و نمونه هاى ساخته شده محصول را همراه داشته باشید (در صورت امکان).

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer