کتابخانه ها

تعداد کتابخانه های موجود: 2 باب

جمع کل زیر بنا:
کتابخانه انسانی: 772 متر مربع     کتابخانه مرکزی: 4113 متر مربع


سالن مطالعه:
کتابخانه انسانی: 334 متر مربع     کتابخانه مرکزی: 1160 متر مربع

مخــزن:
کتابخانه انسانی: 378 متر مربع     کتابخانه مرکزی: 580 متر مربع


تعـــداد کــل کتــابها و مجلات
کتابخانه مــــرکزی
کتابهای فارسی: سال جاری: 27800 جلد سال گذشته: 34340 جلد
کتابهای غیر فارسی: سال جاری: 7200  جلد سال گذشته: 4600  جلد
تعـــداد عنــــوان
کتابهای فارسی: سال جاری: 10200 جلد سال گذشته: 12000 جلد
کتابهای غیر فارسی: سال جاری: 1200  جلد سال گذشته: 1790  جلد
تعداد مجلات موجود
مجلـــه فارسی: 570 جلد
مجلـــه غیر فارسی: 150 جلد
تعداد کتاب مرجـــع
تعداد کتاب مرجع کتابخانه مرکزی: 3800 جلد                                                                تعداد عنوان: 2150 عنوان
کتابخانه علوم انسانی
کتابهای فارسی: سال جاری: 9500 جلد سال گذشته: ---- جلد
کتابهای غیر فارسی: سال جاری: 1500 جلد سال گذشته: ---- جلد
تعـــداد عنــــوان
کتابهای فارسی: سال جاری: 2800 جلد سال گذشته: ---- جلد
کتابهای غیر فارسی: سال جاری: 1200 جلد سال گذشته: ---- جلد
تعداد مجلات موجود
مجلـــه فارسی: 380 جلد
مجلـــه غیر فارسی: ---  جلد
تعداد کتاب مرجـــع
تعداد کتاب مرجع کتابخانه علوم انسانی: 1400 جلد                                                         تعداد عنوان: 850 عنوان

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer