کارگاه دستگاههای الکتریکی –برق خودرو

کارگاه دستگاههای الکتریکی برق خودرو:

عنوان دستگاه: تابلوی آموزشی تجهیزات برق خودرو پراید با متعلقات60

 

 

 

 

 

 

 زمینه های کاربردی: فنی و مهندسی رشته مکانیک خودرو

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

آموزشی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه :

تابلوی آموزشی تجهیزات برق خودرو با متعلقات

      خودروی پراید

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

متخصصین دستگاه:

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

داود زاد حیدر

کارشناس و مربی

04262228211- داخلی 289

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer