آزمایشگاه ها و کارگاه ها


1- لابراتوار زبان انگلیسی

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1388
گروه آموزشی: زبان انگلیسی
2- آزمایشگاه جغرافیا

مساحت: 60  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1372
گروه آموزشی: جغرافیا
3- آزمایشگاه جغرافیای شهری

مساحت: 60  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1372
گروه آموزشی: جغرافیا
4- آزمایشگاه هیدرولوژی

مساحت: 60  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1372
گروه آموزشی: جغرافیا

5- کلیماتولوژی

مساحت: 60  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1372
گروه آموزشی: جغرافیا
6- آزمایشگاه فیزیک مکانیک

مساحت: 105 متر مربع
تاریخ تأسیس: 1374
گروه آموزشی: فیزیک
7- آزمایشگاه فیزیک 2

مساحت: 65  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1385
گروه آموزشی:
فیزیک
8- آزمایشگاه فیزیک حرارت

مساحت: 105  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1377
گروه آموزشی:
فیزیک

9- مکانیک سیالات وهیدرولیک

مساحت: 110 متر مربع
تاریخ تأسیس: 1380
گروه آموزشی: شیمی

10- کارگاه شیشه گری

مساحت: 100  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1387
گروه آموزشی:
شیمی
11- شیمی تجزیه

مساحت: 72  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1389
گروه آموزشی:
شیمی
12- شیمی آلی

مساحت: 95  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1389
گروه آموزشی:
شیمی

13- شیمی فیزیک

مساحت: 75  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
شیمی
14- آزمایشگاه شیمی عمومی

مساحت: 95  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
شیمی
15- آزمایشگاه عملیات واحد

مساحت: 75  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1389
گروه آموزشی:
شیمی
16- آزمایشگاه انتقال حرارت

مساحت: 75  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1389
گروه آموزشی:
شیمی

17- شیمی معدنی

مساحت: 75  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
شیمی
18- کنترل مواد غذایی

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1388
گروه آموزشی:
شیمی
19- آزمایشگاه کنترل فرایند

مساحت: 75  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1389
گروه آموزشی:
شیمی
20- زمین شناسی-سنگ شناسی

مساحت: 100  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1383
گروه آموزشی: زمین شناسی

21- آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی

مساحت: 80  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1383

گروه آموزشی:
زمین شناسی
22- رسوب شناسی

مساحت: 144  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1382
گروه آموزشی:
زمین شناسی
23- زمین شناسی-دیرینه شناسی

مساحت: 100  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1383
گروه آموزشی:
زمین شناسی
24- ژنتیک

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1388
گروه آموزشی: زیست شناسی

25- کنترل کیفی

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1387
گروه آموزشی:
زیست شناسی
26- میکروب شناسی

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1387
گروه آموزشی:
زیست شناسی
27- سم شناسی

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1387
گروه آموزشی:
زیست شناسی
28- آنالیز دستگاهی

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1387
گروه آموزشی:
زیست شناسی

29- ایمونولوژی

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1387
گروه آموزشی:
زیست شناسی
30- بیوشیمی

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1387
گروه آموزشی:
زیست شناسی
31- زیست جانوری

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1388
گروه آموزشی:
زیست شناسی
32- قارچ شناسی

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1389
گروه آموزشی:
زیست شناسی

33- آزمایشگاه برق- دیجیتال

مساحت: 115  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1374
گروه آموزشی: برق
34- برق الکترونیک

مساحت: 110  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1374
گروه آموزشی: برق
35- آزمایشگاه کنترل

مساحت: 50  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
برق
36- کارگاه سیم پیچی

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1377
گروه آموزشی:
برق

37- آزمایشگاه ماشین های ac

مساحت: 50  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1377
گروه آموزشی:
برق
38- آزمایشگاه ماشین های dc

مساحت: 50  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1377
گروه آموزشی:
برق
39- کارگاه برق

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1373
گروه آموزشی:
برق
40- شبیه سازی سیستمهای قدرت

مساحت: 50  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
برق

41- کارگاه مکانیک

مساحت: 105  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
برق
42- آزمایشگاه عمومی و لوله کشی

مساحت: 106  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1380
گروه آموزشی:
برق
43- آزمایشگاه سیستم تلویزیون

مساحت: 80  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1376
گروه آموزشی:
برق
44- آزمایشگاه الکترونیک 3

مساحت: 80  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1389
گروه آموزشی:
برق

45- آزمایشگاه مخابرات

مساحت: 80  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1389
گروه آموزشی:
برق
46- مدار مجتمع خطی

مساحت: 80  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
برق
47- میکرو

مساحت: 80  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
برق
48- مدارهای الکترونیکی

مساحت: 85  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1374
گروه آموزشی:
برق

49- کارگاه مدارفرمان

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1383
گروه آموزشی:
برق
50- کارگاه کابل

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1373
گروه آموزشی:
برق
51- اتاق پروژه اساتید

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1388
گروه آموزشی:
برق
52- اتاق پروژه دانشجویان

مساحت: 75  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1388
گروه آموزشی:
برق

53- واحد پژوهش های علمی صنعتی

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1390
گروه آموزشی:
برق
54- نقشه برداری

مساحت: 120  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1378
گروه آموزشی: عمران

55- لوله کشی صنعتی

مساحت: 103  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
عمران
56- آزمایشگاه بتن

مساحت: 104  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1380
گروه آموزشی:
عمران

57- آزمایشگاه مکانیک خاک

مساحت: 105  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1380
گروه آموزشی:
عمران
58- جوشکاری و ورقکاری

مساحت: 106  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1380
گروه آموزشی:
عمران
59- مقاومت مصالح

مساحت: 120  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1385
گروه آموزشی:
عمران
60 -کارگاه قالب بندی و آرماتور

مساحت: 105  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1385
گروه آموزشی:
عمران

61- آزمایشگاه هیدرولیک وپنوماتیک

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1385
گروه آموزشی:
مکانیک
62- کارگاه مولد قدرت

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1387
گروه آموزشی:
مکانیک
63- کارگاه انتقال قدرت معمولی

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1388
گروه آموزشی:
مکانیک
64- کارگاه سو خت رسانی

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1388
گروه آموزشی:
مکانیک

65- سیستم کامل برق خودرو

مساحت: 80  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1388
گروه آموزشی:
مکانیک
66- کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1388
گروه آموزشی:
مکانیک
67- کارگاه شاسی وبدنه

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1388
گروه آموزشی:
مکانیک
68- آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

مساحت: 70  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1388
گروه آموزشی:
مکانیک

69- سایت آموزشی کامپیوتر (1)

مساحت: 110  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1385
گروه آموزشی: کامپیوتر

70- سایت آموزشی کامپیوتر(2)

مساحت: 110  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1384
گروه آموزشی:
کامپیوتر
71- سایت آموزشی کامپیوتر(3)

مساحت: 50  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1385
گروه آموزشی:
کامپیوتر
72- کارگاه شبکه 1

مساحت: 50  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1379
گروه آموزشی:
کامپیوتر

73- کارگاه سخت افزار 1

مساحت: 50  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1379
گروه آموزشی:
کامپیوتر
74- سایت آموزشی کامپیوتر (1)

مساحت: 130  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1389
گروه آموزشی:
کامپیوتر
75- سایت آموزشی کامپیوتر (2)

مساحت: 40  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1389
گروه آموزشی:
کامپیوتر
76- سایت آموزشی کامپیوتر (1)

مساحت: 130  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1389
گروه آموزشی:
کامپیوتر

77- سایت آموزشی کامپیوتر (2)

مساحت: 40  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1389
گروه آموزشی:
کامپیوتر
78- سایت آموزشی کامپیوتر (3)

مساحت: 100  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1390
گروه آموزشی:
کامپیوتر
79- اتلیه معماری 1

مساحت: 77  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی: معماری
80- اتلیه معماری 2

مساحت: 77  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
معماری

81- اتلیه معماری 3

مساحت: 76.5  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
معماری
82- اتلیه معماری 4

مساحت: 76.5  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
معماری
83- اتلیه معماری 5

مساحت: 80  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
معماری
84- اتلیه معماری 6

مساحت: 80  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
معماری

85- اتلیه معماری 7

مساحت: 80  متر مربع
تاریخ تأسیس: 1386
گروه آموزشی:
معماری
 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer