مدیریت خدمات پژوهشی

 نام و نام خانوادگی: رامین مشک آبادیR Moshkabadi

 

 

 

 


 

مشخصات فردی:

نام

نام خانوادگی

ملیت

تاریخ تولد

جنسیت

وضعیت تاهل

مرتبه علمی

پایه

مذکر

مونث

رامین

مشک آبادی

ایرانی

1361/4/1

*

 

متاهل

استادیار

8

تلفن محل کار

داخلی

ایمیل

44228211

292

raminmeshkabadi@yahoo.com

r-meshkabadi@iau-ahar.ac.ir

 

سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

سال اخذ مدرک

کارشناسی

مکانیک

دانشگاه تبریز

تبریز

ایران

1383

کارشناسی ارشد

مکانیک

دانشگاه تبریز

تبریز

ایران

1385

دکتری

مکانیک

دانشگاه تهران

تهران

ایران

1396

 

پست های اداری و سازمانی:

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه

شروع

خاتمه

مدیر گروه مکانیک

اهر

1388

1392

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

معاون دانشکده فنی و مهندسی

اهر

1393

1395

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

مدیر گروه مکانیک

اهر

1393

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

مدیر خدمات پروهشی دانشگاه

اهر

1397

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

دبیر شورای پژوهشی دانشگاه

اهر

1397

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

دبیر شورای انتشارات دانشگاه

اهر

1397

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

عضو کمیته راهبری دانشجویان دکتری پژوهش محور

اهر

1397

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

عضو شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

اهر

1397

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

 

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer