آزمایشگاه کشت سلول و بافت

آزمایشگاه  کشت سلول و بافت:

عنوان دستگاه: انکوباتور CO2 دار37

مدل: T16 Memmert آلمان

 

 

زمینه های کاربردی:علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

کارهای کشت بافت وسلول

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

رشد برخی باکتریها

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه:

مجهز به کپسول CO2 

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: میکروسکوپ فلورسانس38

مدل :C-SHG  Nikon

 

 

زمینه های کاربردی: علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

تکنیک FISH

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

بررسی های حذف وااضافه کروموزومی یا تریزومی ها ومونوزومی ها

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه:

مجهز به پاور ساپلای

آخرین وضعیت دستگاه: درحال تجهیز لوازم جانبی


عنوان دستگاه: میکروسکوپ اینورت39

مدل:mcxi600microsاتریش

 

 

زمینه های کاربردی: علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

بررسی مراحل در کارهای کشت سلول

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشاهده شکل و حرکت سلولها در محیط کشت

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه:

مجهز به دوربین CCD  آنلاین

دارای فیلتر سبز و آبی

دارای لنز X10 و X20

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاهتانک ازت40

مدل: MVExc47MVE

 

 

 

زمینه های کاربردی: علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

زنده نگه داشتن سویه های سلولی در دراز مدت

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه:

لیتری مجهز به کانیستر و رک

دمای 196-

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه:هود لامینار کلاس II41

مدل:   bioflux Bioclass Type A2 safety Cabinet

 

 

 

 

 

 زمینه های کاربردی: علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

کارهای کشت بافت

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

کارهای حساس به آلودگی های باکتریایی وقارچی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه:

دارای فیلتر هپا

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: سانتریفوژ یخچالدار42

مدل :Z300K Hermle

 

 

 

زمینه های کاربردی: علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

برای سانتریفوژ در دور بالا و در دمای پایین

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مشخصات فنی دستگاه:

روتور قابل تعویض، دور 13500-250 با رنج دمایی -20 الی 40 درجه سانتیگراد

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: ترازوی 0.000143

مارک:kern

 

زمینه های کاربردی: علوم پایه

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

اندازه گیری وزن های بسیار کم

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

خاصیت قابل اندازه گیری: وزن

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی دستگاه

وزن

میلی گرم

0.1

قابلیت اندازه گیری در رنج 0.1 میلی گرم تا 220 گرم

آخرین وضعیت دستگاه:آماده سرویس دهی

متخصصین دستگاه:

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

ظریفه حسن زاده

کارشناس

04262228211- داخلی 347

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer