آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک:


عنوان دستگاه: فلیم فتومتر  Flamephotometer      1

مدل:AFP100 Biotech

زمینه های کاربردی: آموزشی -  صنعتی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

از فیلم فوتومتر برای اندازه­گیری غلظت عناصر با استفاده از رنگ سنجی شعله در آزمایشگاه استفاده می شود به این صورت که هر عنصر رنگ شعله مخصوص به خود را دارد که با اندازه گیری شدت رنگ تولید شده در شعله غلظت عنصر مورد نظر

در مقایسه با استاندارد داده شده به دستگاه مشخص میگردد. از این دستگاه بیشتر در پزشکی جهت اندازه گیری عناصر مثل k+وNa+ و Li+ در خون و ادرار و سایر شاخه های علوم استفاده میگردد

 

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه:

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی

تمامی  عناصر

واحدهای تعیین غلظت

حداکثر 20 استاندارد

فیوز 3A

F/250V
آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


 عنوان دستگاه: الکتروفورز افقی Electrophoresis 2

مارک:Jonconse   

زمینه های کاربردی: آموزشی -  صنعتی

خدمات قابل ارائه با دستگاه:

شرح خدمات: الکترو فورز و ژل د اکیو منت دستگاههایی می باشند که همراه دستگاه ترمال سایکلر (PCR) به کاربرده می شوند چرا که در آنالیز محصول (PCR)، مشخص نمودن جهش ها و ... استفاده می شود بنابراین در تمامی زمینه های علوم که در کاربرد ترمال سایکلر ذکر گشته این دستگاهها نیز کاربرد دارند وبدون آنها مطالعات ژنتیک ملکولی در هیچ زمینه ی امکان پذیر نخواهد بود

 

مورد قابل  اندازه گیری با دستگاه:

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی

 ژن ها و پروتئین ها

دالتون

Kb

Bp

بسته به منافذ ژل

پاورساپلای دارای قابلیت اتصال به هشت الکتروفورز

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


 عنوان دستگاه: الکتروفورز عمودی  Electrophoresis 3

مارکCleaver

زمینه های کاربردی: آموزشی -  صنعتی

 خدمات قابل ارائه با دستگاه:

الکترو فورز و ژل د اکیو منت دستگاههایی می باشند که همراه دستگاه ترمال سایکلر (PCR) به کاربرده می شوند چرا که در آنالیز محصول (PCR)، مشخص نمودن جهش ها و ... استفاده می شود بنابراین در تمامی زمینه های علوم که در کاربرد ترمال سایکلر ذکر گشته این دستگاهها نیز کاربرد دارند وبدون آنها مطالعات ژنتیک ملکولی در هیچ زمینه ی امکان پذیر نخواهد بود .

مورد قابل  اندازه گیری با دستگاه:

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی

شناسایی ژن ها و پروتئین ها

دالتون

Kb

Bp

بسته به منافذ ژل

پاورساپلای دارای قابلیت اتصال به هشت الکتروفورز

 آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


 عنوان دستگاه: فوتومتر   photometer  4

مارک: Emperor  

 مدل: EMP-168

زمینه های کاربردی:پزشکی ـ اموزشی 

خدمات قابل ارائه با دستگاه:

میکروفیوژ دستگاهی است که جهت جدا سازی رسوبات محلول ها در میکروتیوب ها در آزمایشاتی همچون استخراج DNA و... استفاده می شود.

اندازه گیری عناصر و فاکتر های موجود در خون و مایعات بدن به طریقه خوانش جذب و تبدیل آن به غلظت  با استفاده از کیت های مخصوص  قابل استفاده در تمامی ازمایشگاههای تشخیص طبی و انجام تحقیقات علمی و پزشکی


 
مورد قابل  اندازه گیری با دستگاه:


مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی

عناصر و فاکتور های موجود در خون  و مایعات بدن

واحدهای تعیین غلظت

----

Power:110 VA

:ولتاژ100-240 VAC
آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


 عنوان دستگاه: اسپکتروفتومترSpectrophotometer           5  

مارک: Jenway

 

زمینه های کاربردی: آموزشی پزشکی صنعتی

خدمات قابل ارائه با دستگاه:

اسپکتروفوتومتری به مفهوم جذب سنجی رنگ محلول می باشد با استفاده از روابط ویژه به غلظت تبدیل شده در محلول (که مربوط به فاکتور مورد سنجش است) غلظت فاکتور مورد نظر مشخص می گردد بنابراین در پزشکی (آزمایشگاههای تشخیص طبی) و شیمی تجزیه در تصفیه فاضلاب ها و پساب کارخانه ها و ... سایر شاخه های علوم استفاده می شود

مورد قابل  اندازه گیری با دستگاه:

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی

غلظت1 عنصر

Ppm

Mg/l

g/l

m

1nm

0.001A

محدوده طول موج 198تا1000 نانومتر


آخرین وضعیت دستگاه:آماده سرویس دهی


 عنوان دستگاه: ترموسایکر     6 hermocycler     

  مدل:personal

مارک:eppendorf 

زمینه های کاربردی: پزشکی و زیست شناسی

خدمات قابل ارائه با دستگاه:

ترمال سایکلر (pcr) دستگاه تحقیقاتی می باشد که در تمام زمینه های پزشکی و علوم کشاورزی و زیست شناسی کاربرد دارد از جمله کاربرد­های آن می توان به تشخیص بیماریهایژنتیکی (با تکثیر ژن معیوب) در پزشکی و تولید گیاهان مطلوب (مهندسی ژنتیک) اشاره نمود. با تکثیر ژن های برخی میکروبها با اندازه ژنوم کوچک می توان تصفیه آب و فاضلاب را تسهیل نمود.

مورد قابل  اندازه گیری با دستگاه:

 

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی

قطعات ژنی

count

----

غیر گرادیان

دارای درپوش حرارتی 

آخرین وضعیت دستگاه:آماده سرویس دهی


 عنوان دستگاه: فریزر 86-     Freezer -86             7

مارک:Jenconse 

 مدل:Uf9015

 

زمینه های کاربردی:پزشکی و زیست شناسی

خدمات قابل ارائه با دستگاه:

برای نگهداری میکروارگانیسم ها و برخی مواد و گیاهان جهت عصاره­گیری کاربرد دارد.

 

 مورد قابل  اندازه گیری با دستگاه:

 

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی

سلول ها و اجزای درون سلولی

count

µm

85-265 V

لامپ   6V

30W

آخرین وضعیت دستگاه:آماده سرویس دهی


 عنوان دستگاه: میکروسکوپ فلوروسنت   Fluorescent Microscope   8 

 مارک: Axiom

 

زمینه های کاربردی: آموزشی -  صنعتی

خدمات قابل ارائه با دستگاه:

کاربرد اصلی میکروسکوپ فلوروسنت در تکنیک FISH میباشد. FISH تکنیکی است که با استفاده از آن می توان انواع جهش های ژنتیکی پلی مورفیسم ها و ... را شناسایی کرد که از طریق تشخیص این موارد می توان بسیاری از بیماریهای ژنتیکی از قبیل بسیاری از جهش های ژنتیکی را تشخیص داد. که این امر مثلاً در تولد نوزاد سالم (غربالگری ژنتیکی پیش از تولد) می تواند کمک کننده باشد

مورد قابل  اندازه گیری با دستگاه:


مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی

سلول ها و اجزای درون سلولی

count

µm

85-265 V

لامپ   6V

30W

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


  عنوان دستگاه: میکروفیوژ    Microfuge
9

مارک:HETTICH  

مدل:Micro120

زمینه های کاربردی: آموزشی ـ تحقیقاتی

خدمات قابل ارائه با دستگاه:

 

میکروفیوژ دستگاهی است که جهت جدا سازی رسوبات محلول ها در میکروتیوب ها در آزمایشاتی همچون استخراج DNA و... استفاده می شود.


 

 

مورد قابل  اندازه گیری با دستگاه:

 

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی

سانتریفوژ میکروتیوب

Rcf

rpm

----

Speed rpm:14000

Speed rcf:15558

ظرفیت نهایی:2.2×12 میلی لیتر 

 

آخرین وضعیت دستگاه:آماده سرویس دهی


  عنوان دستگاه: میکروسکوپ نوری
10

 

 

زمینه های کاربردی: آموزشی -پزشکی - تحقیقاتی

خدمات قابل ارائه با دستگاه:

از میکروسکوپ نوری جهت مشاهده سلول در تمام زمینه های کشاورزی پزشکی چه در بعد آموزشی و چه در آزمایشگاههای خدماتی سازمان ها استفاده می شود. و یکی از دستگاههای بنیادی آزمایشگاهها به خصوص در زمینه پزشکی و کشاورزی می باشد

مورد قابل  اندازه گیری با دستگاه:

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

Resolation

مشخصات فنی

سلول ها و اجزای درون سلولی

میکرومتر

3.36µm عدسی

10×        1.34µm

40×        0.52µm

100×      0.27µm

دوچشمی


آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

متخصص دستگاه:

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

پریا پایدار

کارشناس ازمایشگاه

2228211- داخلی 399

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer