آزمایشگاه نفت

 آزمایشگاه  نفت:


عنوان دستگاه: دستگاه تعيين نقطه آتشگيري و نقطه اشتعال به روش باز 34

مدل دستگاه : 5 SYP1001B-V    

 

زمینه های کاربردی: فنی مهندسی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

تعیین نقطه احتراق

تعیین نقطه اشتعال

تعیین مواد فرار از مواد نفتی

بررسی اثر حرارت  و هوا روی مواد نفتی نظـر

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

خاصیت قابل اندازه گیری:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

Flash Point

ev-K,,

0.1

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: دستگاه تعیین نقطه ابری شدن ؛ نقطه انجماد و نقطه ریزش35

مدل دستگاه: SYP1016-IV

 

 

زمینه های کاربردی: فنی مهندسی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

تعیین دمای نقطه ی ابری شدن
تعیین دمای نقطه ی انجماد
تعیین دمای نقطه ی ریزش
تعیین میزان پارافین ها در روغن و یا مقدار هیدروکربنهایی با نقطه ی انجماد بالا در سایر فراورده

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

خاصیت قابل اندازه گیری:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

freezing Point

ev-K ,,

0.1

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


عنوان دستگاه: تقطیر اتمسفریک

SYP2001-Ⅲ lمدل دستگاه :36

 

زمینه های کاربردی: فنی مهندسی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

1-    تعیین اندازه خلوص مواد نفتی

2-    اندازه گیری I.B.P

3-    اندازه گیری F.B.P

4-    تعیین افت وزنی

5-   Extraction

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

خاصیت قابل اندازه گیری:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

I.B.P

ev-K ,,

0.1

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

متخصصین دستگاه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

سید امیر موسوی

کارشناس

04262228211 – داخلی 388

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer