آزمایشگاه جغرافیا

آزمایشگاه جغرافیا:

عنوان دستگاه: کرویمتر70

 

 

                        

 

 

زمینه های کاربردی: آموزشی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

 تعيين طول و اندازه داده های مکانی

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


 

عنوان دستگاه: پلانیمتر دیجیتال71

مدل:  Koizumi kp-92N

 

 

 

زمینه های کاربردی: آموزشی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

برای مساحی نقشه

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی

مساحت

m2

Cm2

ــــــــ

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


 

عنوان دستگاه: استرسکوپ آينه دار72

 

 

 

زمینه های کاربردی: آموزشی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

برای نمايش سه بعدی عکس های هوايی استفاده می شود

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


 

عنوان دستگاه: GPS73

مدل:Garmin etrex vista Hc

 

 

 

 

زمینه های کاربردی: آموزشی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

دستگاهي براي تعيين موقعيت منطقه مورد نظر از جهت طول و عرض جغرافيايي, شيب سطح زمين, نوع خاك منطقه و ...

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


 

عنوان دستگاه: مولینه74

مدل:water resources

 

 

زمینه های کاربردی: آموزشی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

اندازه گیری سرعت آب

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی

سرعت آب

دبی

لیتر

ـــــــ

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی


 

عنوان دستگاه: کوره الکتریکی75

مدل:  Oven  Fan azma 60 star

 

 

 

زمینه های کاربردی: آموزشی

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات(ریال)

اندازه گیری رطوبت خاک

توسط آزمایشگاه

مطابق با تعرفه های سازمان

 

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مشخصات فنی

دما

سانتیگراد

 

ــــــــ

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

متخصصین دستگاه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس

قاسم حسن زاده

کارشناس

04262228211 داخلی 377

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer