مدیریت خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگی: کریم اکبریK.Akbari

 

 

 

 


 

مشخصات فردی:

نام

نام خانوادگی

ملیت

تاریخ تولد

جنسیت

وضعیت تاهل

مرتبه علمی

پایه

مذکر

مونث

کریم

اکبری

ایرانی

1349

*

 

متأهل

-

-

تلفن محل کار

 

داخلی

ایمیل

04144239127

252

K_akbari1349@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

سال اخذ مدرک

کارشناسی

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی

تبریز

ایران

1384

کارشناسی ارشد

تاریخ ایران بعد از اسلام

دانشگاه آزاد اسلامی

شبستر

ایران

1393

 

پست های اداری و سازمانی:

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه

شروع

خاتمه

مسئول امور آموزشی

اهر

1373

1384

دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس اداره گزینش

اهر

1375

1392

دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر امور آموزشی

اهر

1384

1389

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناس امور پژوهشی ( دفتر ارتباط با صنعت)

اهر

1392

1398

دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر امور آموزشی

اهر

1398

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی

      

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer