صندوق رفاه دانشجویان

مدارک لازم بابت وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری:

1- درخواست وام از ریاست واحد
2- کپی کارت ملی وشناسنامه دانشجو
3- کپی کارت ملی وشناسنامه وحکم کارگزینی کارمند (ضامن)
4- گواهی کسر حقوق (کارمند رسمی يا بازنشسته) در وجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری(طبق نمونه)- مستمری بگیران تامین اجتماعی شامل این بند نمی باشند.
5- تکمیل دقیق فرمهای 21 و 20
6- برگه انتخاب واحد
7- اصل تعهد محضری طبق فرم 3 باحضور دانشجو وضامن دریکی ازدفاتر رسمی سراسر کشور(شماره حکم کارگزینی و تاریخ صدور حکم کارگزینی، آدرس و شماره تماس ضامن حتما قید شود) بصورت تایپ شده در ورقه A4
8- گواهي كسر حقوق فقط و فقط در وجه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم وتحقيقات باشد.

به مدارک ناقص به هیچ وجه ترتیب اثر داده نمی شود.

نمونه متن گواهی کسر حقوق:

اداره محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات وفناوری

بدینوسیله گواهی میشود خانم /آقای .............................. کارمند رسمی وتمام وقت این اداره بوده وماهانه مبلغ ...................... حقوق دریافـت میکنند و تعهد می نماید در صورت عدم پرداخت اقساط خانم /آقای ..................... که از ان موسسه وام دریافت نموده اند و با اعلام کتبی از طرف آن موسسه از حقوق نامبرده کسر و در وجه آن موسسه محترم واریز نماید.
                                                                                                                                                                 امضاء ومهر اداره


 فرم های صندوق رفاه

 فرم های وزارت علوم:

   فرم تعهد نامه

   فرم شماره 20

    فرم شماره 21


 فرم های وام واحد اهر:

   فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویان

   فرم تعهد نامه

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer