مقطع دکتری

 
1-  آموزش زبان انگلیسی
2-  زبان و ادبیات فارسی
3-  مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی
4-  زیست شناسی - ژنتیک مولکولی
5-  آب و هواشناسی - اقلیم شناسی
6-  معماری
7-  علوم زمین شناسی- پترولوژی
8-  مهندسی شیمی
9-  مهندسی برق - مخابرات سیستم
10-  مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی
11-  زبانشناسی
12-  شیمی - شیمی آلی

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer