گروه مکاترونیک

رشته ها و تـرم بندی:

مقطع کارشناسی ارشد:

  مهندسی مکاترونیک-اتوماتیک و کنترل تولید (کارشناسی ارشدناپیوسته)

  مهندسی مکاترونیک-طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی (کارشناسی ارشدناپیوسته)

  مهندسی مکاترونیک-ارتباطات جنبی انسان، ماشین و کامپیوتر (کارشناسی ارشدناپیوسته)

  دروس پیشنهادی گروه مکاترونیک در تمامی گرایش ها


 

مشاهده اساتید هیأت علمی گروه مکاترونیک

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer