گروه حقوق

تاریخچه گروه حقوق وعلوم قضایی واحد اهر:

گـروه حـقــوق ایــن واحــد بـا تـصـویب رشته حـقــوق درسال 1375عــمـلا درسال 1376 بـاپـذیــرش 120دانشجوشروع بکارنمودکه ازهمان سال با تلاش بی وقفه ریاست محترم ومسئولان دلسوزبا جـذب اساتیدجـوان. ایـن رشته توسعه خیلی خوبی یـافت ومتعاقب آن رشته پـاره وقت حقوق وعلوم قضایــی نیزتصویب گردید وطی 15سال فعالیت .فارغ التحصیلان بسیاری را تـحویــل جامعه نـمــود. کـه اکثرآنها جـذب بازارکــارشده اندواکنون نیزقریب به 1300نفردراین گـروه مشغول تحصیل هستند - هـدف ایـن گـروه تـربیت کـارشناسان حـقوقـی وقضا یـی جهت تصدی پستهای قضـایـی واشتغال به وکالت و سردفـتری اسناد رسمی ومشاوره حقوقی است کـه بـه علت ظرفیت منطقه وعلاقـه جـوانـان بـه تحصیل علــوم حقوقـی وقضایـی ایـن رشته با استقبال خوبی مواجه شده است ودرصدقبولی درمقطع کارشناسی ارشد حکایت ازاین قضیه می نماید که باید مقطع کا رشناسی ارشد نیزدایر گـرددکه انشاا.. .به همت ریـاست محترم ومسئولین مربوطه وباتلاش اساتید وباجذب اساتید دارای مدرک دکتری دراسرع وقت نسبت به تاسیس کارشناسی ارشد نیزاقدام خواهدشد.

مدیر گروه: علی اکبر معصومی


1. ترم بندي دروس حقوق ورودی 96 به بعد

2. ترم بندي دروس حقوق

3. ترم بندي دروس علوم قضايي

4. ترم بندي جزا و ثبت

5. ترم بندي خصوص و عمومي

 

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer