آشنایی با روابط عمومی

روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان برای حرکت در مسیر آن است .به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردم داری است .روابط عمومی تمامی تلاش خود را معطوف تنظیم روابط سازمان و مردم می کند ، هوشمندانه سعی می نماید اهداف و برنامه ی سازمان با اتکاء به اصول اخلاقی و رسالت حرفه ای در قالب کار برنامه ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مردم بکار بندد. وظایف روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان و همچنین اطلاع رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان با بکار گیری روش و فنون مختلف می باشد.

تاریخچه روابط عمومی:
بررسي تاريخچه روابط عمومي نشان ميدهد كه روابط عمومي قديميترين شكل ارتباطات اجتماعي به حساب ميآيد. بر اساس تحقیقات ، پيدايش روابط عمومی به حدود 400 سا ل قبل از ميلاد بر ميگردد كه در واقع «علم بيان» و شيوههاي متقاعدسازي مخاطب را مطرح كرده است. بنابراین اگر اين نظر را بپذيريم، بايد خاستگاه روابط عمومي را يونان باستان بدانيم، گر چه نميتوان ماهيت اين گونه فعاليتها را با روابط عمومي يكسان گرفت. در هرصورت، عملكرد روابط عمومي دربدو پيدايش صرفاً به دنبال متقاعدسازي مخاطب و همراه ساختن او با اهداف سازمان و در واقع ابزار تبليغ و ايفاي نقش رسانهاي بوده است.

منشور اخلاقی روابط عمومی:
از آنجا که ماهیت انسان بدون ارتباط میسر نیست و تعالی انسان به نحوی در نحوه ارتباط او با همه موجودات، علی الخصوص سایر انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات مستتر است، پس هدف نهایی روابط عمومی، رشد انسان ها از طریق ارتقاء سطح معرفت اوست. لذا اصول زیر به عنوان رسالت در روابط عمومی ملحوظ نظر قرار گرفته و تعهد به اجرای آن ضروری می باشد:

    - اعتقاد به کرامت انسانها و تلاش هر چه بیشتر در جهت سطح تکریم مخاطبین سازمان.
    - برقراری ارتباط چند سویه و هم سنگ و بدون هرگونه تبعیض بین مردم و سازمان.
    - اعتقاد راسخ نسبت به حق مردم جهت کسب اطلاع از وضعیت و اقدامات سازمان و همچنین لزوم انعکاس نظریات، پیشنهادات و اطلاعات آنان به مسئولین سازمان.
    - برنامه ریزی و تحقیق در جهت ایجاد پل ارتباطی قوی تر بین مخاطبین و سازمان با استفاده از شیوه های علمی و هنری.
    - سهیم سازی مردم و مخاطبین سازمان در تصمیم سازی و اجرای برنامه های درون سازمانی و برون سازمانی.
    - تلاش در جهت سوق دادن قوانین، امکانات و توانمندیهای سازمان به سمت نیازهای واقعی مخاطبین.
    - رعایت اصول اخلاق حرفه ای و تأکید بر موازین شرع مقدس در برخورد با مخاطبین.
    - تلاش در جهت ایجاد تفاهم متقابل بین مدیریت و پرسنل از طریق گفتمان متقابل و ترویج شیوه های ارتباطی بین پرسنل ومدیریت.
    - اطلاع رسانی و اطلاع یابی و گزارش دهی جریان امور، رخدادها و فعالیتها به مخاطبان درون سازمانی و عموم مردم در راستای این نکته که دانستن و آگاهی حق طبیعی همگان است.

TelegraminstagramSoroushFacebook

ThumbnailViewer